Hvordan fungerer undervisningen egentlig på sådan en uge ombord? Sail2Learns vision er, at duelighedsbeviset og yachtskippereksamen ikke bare skal være udenadslære, men også en VIRKELIG oplevelse af livet ombord i en sejlerbesætning, havmiljøet og vind og vejr. Derfor samler Sail2Learn teori og praksis ombord på Skuld VII. Her er altså indlagt både det obligatorise teoripensum, såsom vigeregler, bøjer og lyssignaler. Til det har skipper Steen videreudviklet pensum en smule, eksempelvis med brætspil, hvor man øver bøjerne! Det er altså lidt sjovere at spille i solen i Sydfrankrig, end at sidde på aftenskole i en dansk sejlklub ;-). Derudover er der den praktiske undervisning. Her sejler vi ud langs rivieraen og øver mand-over-bord manøvre, kigger på bøjerne og lanternerne, øver havnemanøvrer og skiftes til at agere skipper under Steens supervision. Det giver en dynamisk learning-by-doing form, hvor eleverne får en bedre forståelse for den praktiske relevans, det teoretiske materiale har. Det er måske derfor, beståelsesprocenten på duelighedskurset indtil videre er 100% hos Sail2Learn.
How does the teaching actually work during such a week on board? Sail2Learn's vision is that the proficiency certificate and yacht skipper's exam should not just be be rote learning, but also a REAL experience of life on board a sailing crew, the marine environment and wind and weather. That's why Sail2Learn brings together theory and practice on board Skuld VII. This includes both the compulsory theory syllabus, such as right-of-way rules, buoys and light signals. For that, skipper Steen has further developed the curriculum a bit, for example with board games where you practice the buoys! It is so it's a little more fun to play in the sun in the south of France than to sit at evening school in a Danish sailing club ;-). In addition, there is the practical teaching. Here we sail out along the Riviera and practice man-overboard maneuvers, look at the buoys and lanterns, practice harbor maneuvers and take turns acting as skipper under Steen's supervision. It provides a dynamic form of learning-by-doing, where students gain a better understanding of the practical relevance, the theoretical material has. This is perhaps why the proficiency course pass rate so far is 100% at Sail2Learn.