Y1 and Y3

Y1 og Y3

Y1 and Y3

Y1 og Y3

Kursisterne påmønstrer fredag eller lørdag i Port Vauban. Man bruger det meste af dagen til at finde sig til rettet i båden og gøre klar til turen. Båden er forinden provianteret og har fyldte tanke. Vi har selvfølgelig talt sammen om, hvad der kan være af præferencer for mad, drikke og lignende. Den første aften spiser vi sammen i båden mens vi ligger i havn og gennemgår alle sikkerheds procedurer. Her kan vi også tale om vores drømme for, hvor den næste uges sejlads skal føre os hen. Det kan eksempelvis være, I hjemmefra har kigget på specifikke dele af den Sydfranske kyst eller ø-havet. Det kan også være, I har et specifikt dykkercenter, I vil aflægge visit hos. Instruktørerne, Michael eller Hans, giver en introduktion til kurset og gennemgår sejlplanen med waypoints, havne og natsejladser for den kommende uge. Efter otte dage er vi tilbage med Skuld VII lørdag eller søndag. Her afmønstrer i Skuld VII med røde næser og en masse ny læring og erfaring. Transporten til og fra Port Vauban er selvarrangeret og -betalt. Der vil være flere detaljer om kurset og turen på kursets side på Microsoft Teams, hvor alt omkring turen bliver lagt op; specifikation på båden, sejlplaner, streamede lektioner til Y1 og Y3 og eksamens procedurer, coaching op mod eksamen, praktiske sejler apps og meget andet. Undervisningen foregår om bord den uge vi sejler. Vi gennemgår hele pensum til Y3 intensivt, svarende til en fuld undervisningsplan, som lægges op på Teams, så du efter kurset kan gense de enkelte lektioner. Den efterfølgende uge underviser vi i Y1 intensivt og der udarbejdes de nødvende sejlplaner der tager udgangspunkt i en sejlads fra Antibes og videre over syd eller nord Atlanten. Vi lægger til i forskellige havne, hvor der er muligt at udforske mange af de omkring liggende øer, se sejlplanen på Teams for flere detaljer. På Teams finder du hele programmet for de to kurser. Undervisningen svarer til to gange 7 lektioner af 2 x 2 timer pr. dag for både Y3 og Y1 (28 timer per kursus). For Y1 holdet udarbejdes der en sejlplan for en oceangående sejlads, man arbejder typisk sammen i hold af to personer. En sejlplan udarbejdes for en konkret båd med en længde og størrelse over 15 meter, men mindre end 24 meter. Kursisterne opfordres til at bruge den båd vi sejler i en ”Beneteau Oceanis 55” hvor alt kan tjekkes og verificeres om bord. Sejlplanen er en del af forberedelsen til eksamen. For Y1 skal sejlplanen fremsendes til censor forud for eksamen. Vi medbringer søkort over Middelhavet som bruges i undervisningen og som senere bruges til eksamen. Om bord træner vi astronomisk navigation med sekstant og gennemgår alt omkring Radar, Plottere med AIS & Radar Overlays mv. I forbindelse med sejladsen træner vi planlægning og gennemførelse af havnemanøvre, knob og fortøjning, sejltrim, sejlads med gennakker, forberedelse til hårdvejrssejlads og håndtering af nødsituationer. Båden har plads til 10 kursister i fire dobbeltkøjer, to enkelt køjer og to køjer til instruktører. Prisen for kurset er inklusive mad, forplejning, havnepenge og undervisning, men eksklusive transport T/R København – Nice/Antibes samt restaurantbesøg og sightseeing. Man kan læse mere om dette under fanen ”praktiske informationer” og ”pris og tilmelding”. Alle der deltager i Y3 kurset, kan blive indstillet til Y3 eksamen, som gennemføres efter hjemkomst til Danmark. Inden kursisten indstilles til eksamen, gennemføres et kursus i brandbekæmpelse og redningsflåder, kurset afregnes separat og koster 500 kr. pr kursist. Der udstedes certifikat til den enkelte deltager. Umiddelbart før eksamen samles alle Y3 kursister hvor vi træner eksamensspørgsmål til stopprøver. (Læs om stopprøver på Teams) For Y1 kursister gennemfører vi ligeledes eksamen efter hjemkomsten. Men inden kursisterne kan indstilles til eksamen, skal de gennemgå et udvidet førstehjælpskursus. Kurset afregnes separat med 600 kr. pr kursist, der udstedes ligeledes certifikater til deltagerne. Endelig samles vi nogle gange, for sammen at gennemgå de enkelte sejlplaner, inden de bliver sendt til den censor, som efterfølgende skal eksaminere Y1 kursisterne. Kursustiden til Y1 tæller med til erhvervelse af Sønæringsbevis under forudsætning af, at kursisten har Y3 Sønæringsbevis! Vi er to certificerede instruktører på turen. Forud for turen skal alle have anskaffet de bøger der anvendes dels til Y3 kurset dels til Y1 kurset, boglisten findes på det omtalte kursussite som ligger på Teams. Vi tilbyder en samlet bogpakke til Y3 for 800 kr. og til Y1 for 1.500 kr., bogpakker kan bestilles ved tilmelding. Man kan vælge at dele materialet, eksempelvis i makkerpar.

Course participants enroll on Friday or Saturday in Port Vauban. You spend most of the day getting settled in the boat and getting ready for the trip. The boat is pre-provisioned and has full tanks. We have of course talked about what preferences there might be for food, drink and the like. The first evening we eat together in the boat while we are in port and go through all safety procedures. Here we can also talk about our dreams for where next week's sailing will take us. It could be, for example, that you have looked at specific parts of the southern French coast or the island sea from home. It may also be that you have a specific diving center that you want to visit. The instructors, Michael or Hans, give an introduction to the course and review the sailing plan with waypoints,ports and night sailings for the coming week. After eight days we are back with Skuld VII on Saturday or Sunday. Here Skuld VII de-patterns with red noses and a lot of new learning and experience. Transport to and from Port Vauban is self-arranged and paid for. There will be more details about the course and the trip on the course page on Microsoft Teams, where everything about the trip will be posted; specification on the boat, sailing plans, streamed lessons for Y1 and Y3 and exam procedures, coaching towards the exam, practical sailing apps and much more. The teaching takes place on board the week we sail.We review the entire syllabus for Y3 intensively, equivalent to a full teaching plan, which is posted on Teams, so that you can review the individual lessons after the course. The following week, we teach Y1 intensively and the necessary sailing plans are drawn up, starting from a sailing from Antibes and on across the south or north Atlantic. We dock in various ports where it is possible to explore many of the surrounding islands, see the sailing schedule on Teams for more details. On Teams you will find the entire program for the two courses. The teaching corresponds to two times 7 lessons of 2 x 2 hours per day for both Y3 and Y1 (28 hours per course). For the Y1 team, a sailing plan is drawn up for an ocean-going sailing, you typically work together in teams of two. A sailing plan is drawn up for a specific boat with a length and size over 15 meters but less than 24 metres. The course participants are encouraged to use the boat we sail in a "Beneteau Oceanis 55" where everything can be checked and verified on board. The sailing plan is part of the preparation for the exam. For Y1, the sailing plan must be submitted to the examiner prior to the exam. We bring charts of the Mediterranean which are used in the lesson and which are later used for the exam. On board, we practice astronomical navigation with a sextant and review everything about Radar, Plotters with AIS & Radar Overlays, etc. In connection with sailing, we train planning and implementation of harbor manoeuvres, knots and mooring, sail trim, sailing with jibs, preparation for rough weather sailing and handling emergency situations.The boat has room for 10 students in four double berths, two single berths and two berths for instructors. The price for the course includes food, catering, port fees and tuition, but excludes transport T/R Copenhagen – Nice/Antibes as well as restaurant visits and sightseeing. You can read more about this under the tabs "practical information" and "price and registration". Everyone who participates in the Y3 course can be nominated for the Y3 exam, which is completed after returning to Denmark. Before the student is nominated for the exam, a course in fire fighting and life rafts is completed, the course is billed separately and costs DKK 500 per student. A certificate is issued to each participant. Immediately before the exam, all Y3 students gather where we practice exam questions for final tests. (Read about final exams on Teams) For Y1 students, we also conduct the exam after returning home. But before the students can be nominated for the exam, they must go through an extended first aid course. The course is settled separately with DKK 600 per course participant, and certificates are also issued to the participants. Finally, we get together sometimes to review the individual sailing plans together before they are sent to the examiner who will then examine the Y1 course participants. The course time for Y1 counts towards the acquisition of a Marine Nutrition Certificate, provided that the course participant has a Y3 Marine Nutrition Certificate! We are two certified instructors on the trip. Before the trip, everyone must have acquired the books that are used partly for the Y3 course and partly for the Y1 course, the book list can be found on the mentioned course site which is on Teams. We offer a combined book package for Y3 for DKK 800 and for Y1 for DKK 1,500, book packages can be ordered upon registration. You can choose to share the material, for example in pairs.