This week's program for proficiency certificate

Ugens program for duelighedsbevis

Ugens program ombord vil forløbe som beskrevet nedenfor, med mig ( Steen) som underviser. Jeg glæder mig!

Lørdag

Ankomst og velkomst mellem kl. 10-11 i Antibes Port Vaugan plads E 340. Brug koden 20017A til broen og derefter tryk rød knap således lågen kan åbnes. Vi står klar til at byde dig velkommen! :-)
• Dem, som ikke er ankommet tidligere, bliver indkvarteret i kahytter og introduceret til båden.
• Vi sikkerhedsgennemgår båden. Det indebærer f.eks. Redningsmidler – Brandbekæmpelse – Førstehjælpskasse. Vi gennemgår sikkerhedsprocedurer og hvert enkelt besætningsmedlem får et ansvarsområde. Vi træner bevægelse på skibet under brug af sikkerhedsliner.
• Vi sejler ud og træner til- og fralægning samt træner mand over bord.
• Vi øver her primært sejlføring og bådhåndtering.
• Vi gennemgår navigationsudstyr.
• Vi holder sejlermøde med sejladsplanlægning ud fra den aktuelle vejrudsigt.
• Vi foretager sidste indkøb afpasset til sejladsplanlægningen.
• Dagen afsluttes med fælles aftensmad og hygge med sundowners.

Søndag

• Morgenmøde med morgenmad og sejladsplanlægning.
• Sejlads til destination 1, der er besluttet fælles under gårsdagens sejladsmøde.
• Under og efter sejlads vil følgende emner berøres: Navigation – Søkort – Retninger – Farvandsafmærkninger – Kursberegning – Stedsbestemmelse – Stedlinjer – GPS Navigation Søvejlsregler – almindelige sejladsbestemmelser – Skibslys og signalfigurer – Almindelige vigeregler – Manøvre og advarselssignaler – Specielle vigeregler – Tågesignaler – Nødsignaler – Opmærksomhedssignaler – Specielle skibes lys og signalfigurer.
• Dagen afsluttes med fælles aftensmad og hygge med sundowners.

Mandag

• Morgenmøde med morgenmad og sejladsplanægning.
• Vi repeterer gårdsdagens undervisning.
• Sejlads til destination 2.
• Vi taler om Ansvar og Vagthold – Vagthold i skibe – Vagtprincipper – Havmiljø – Havmiljøloven – Vi hygger med vores stykke tov og træner knob og Stik.
• Vi taler om ankring og finder forhåbentlig et sted hvor vi kan ankre for natten.
• Vi taler slæbning – Grundstødning – Sejlads i hårdt vejr og vejret til søs.
• Dagen afsluttes med fælles aftensmad og hygge med sundowners, hvor vi vil blive i cockpittet og se passerende skibes lanterner, så vi kan øve os i at identificere disse.

Tirsdag

• Morgenmøde med morgenmad og sejladsplanlægning
• Vi repetere gårdsdagens undervisning
• Sejlads til destination 3
• Vi taler om Søredningstjenesten – Kulde – Brand om bord –
• Vi træner praktisk sejlads – mange mand over bord så alle har styr på skib.Forstår ikke denne?
• Vi finder en god havn, hvor vi kan træne til og fralægning.
• Vi tager på udflugt, og der kan spises på båd eller i byen.

Onsdag

• Morgenmøde med morgenmad og sejladsplanlægning.
• Der sejles en kort sejlads til destination 4.
• Hyggedag med solbadning og dem der vil/kan dykke finder et dykkercenter, hvor der kan dykkes.
• Eftermiddag med gennemgang af køling af skibsmotorer, med praktisk gennemgang i skibet.
• Dagen afsluttes med fælles aftensmad og hygge med sundowners.

Torsdag

• Morgenmøde med morgenmad og sejladsplanlægning.
• 30 min. test i fakta som den vi skal bestå online. Fælles gennemgang efter test.
• Sejlads til destination 5.
• Gennemgang af sejlplaner og udlevering af eksamensopgave, som I skal udfærdige og medbringe til jeres eksamen.
• Dagen afsluttes med fælles aftensmad og hygge med sundowners.

Fredag

• Morgenmøde med sejladsplanlægning.
• Retursejlads til Antibes.
• Online eksamen hos Dansk Sejlunion. Det består af en 30. min test, hvor I skal besvare 43 spørgsmål og højst må have 8 fejl.
• Dagen afsluttes med fælles aftensmad og hygge med sundowners.

Lørdag

• Morgenmøde med morgenmad og spørgetime, samt fælles refleksion og feedback over ugen
• Pakning af skib og rengøring af egen kahyt og toilet for de, der tager hjem lørdag.

Allerede første dag hvor vi mødes aftales tid for teoretisk og praktisk prøve i DK. Inden for 14 dage skal I sætte en dag af, hvor formiddagen går til træning på eksamensskibet i Nivå havn, og eftermiddagen går til den teoretiske og praktiske prøve.

The week's program on board will proceed as described below, with me ( Steen) as teacher. I look forward to!

Saturday

Arrival and welcome between 10-11 in Antibes Port Vaugan place E 340. Use the code 20017A for the bridge and then press the red button so the gate can be opened. We are ready to welcome you! :-)
• Those who have not arrived earlier are accommodated in cabins and introduced to the boat.
• We carry out a safety inspection of the boat. This entails, for example, Rescue equipment – ​​Fire fighting – First aid kit. We go through safety procedures and each crew member is given an area of ​​responsibility. We practice movement on the ship using safety lines.
•We sail out and train loading and unloading as well as training man overboard.
•Here we mainly practice sailing and boat handling.
•We review navigation equipment.
• We hold a sailing meeting with sailing planning based on the current weather forecast.
• We make final purchases tailored to sailing planning.
• The day ends with a joint dinner and fun with sundowners.

Sunday

• Morning meeting with breakfast and sailing planning.
• Sailing to destination 1, which was decided jointly during yesterday's sailing meeting.
• During and after sailing, the following topics will be touched upon: Navigation – Charts – Directions – Water markings – Course calculation – Location determination – Location lines – GPS Navigation Nautical rules – general sailing regulations – Ship lights and signal figures – General rules of way – Maneuvering and warning signals – Special rules of way – Fog signals – Distress signals – Attention signals – Special ships' lights and signal figures.
• The day ends with a joint dinner and fun with sundowners.

Monday

• Morning meeting with breakfast and sailing planning.
• We rehearse the farm day's teaching.
• Sailing to destination 2.
• We talk about Responsibility and Watchkeeping - Watchkeeping on ships - Watchkeeping principles - Marine environment - The Marine Environment Act - We have fun with our piece of rope and practice knots and stitches.
• We talk about anchoring and hopefully find a place where we can anchor for the night.
• We are talking towing – Grounding – Sailing in rough weather and the weather at sea.
• The day ends with a joint dinner and sundowners, where we will stay in the cockpit and watch passing ships' lanterns, so we can practice identifying them.

Tuesday

• Morning meeting with breakfast and sailing planning.
• We repeat the farm day's teaching.
• Sailing to destination 3.
• We are talking about the Sea Rescue Service – Cold – Fire on board –
• We practice practical sailing - many men on board so everyone is in control of the ship. Don't understand this one?
• We find a good harbor where we can train for and lay down.
• We go on an excursion, and you can eat on the boat or in town.

Wednesday

• Morning meeting with breakfast and sailing planning.
• A short voyage to destination 4 is made.
• Fun day with sunbathing and those who want/can dive will find a diving center where they can dive.
• Afternoon with a review of the cooling of ship engines, with a practical review in the ship.
• The day ends with a joint dinner and fun with sundowners.

Thursday

• Morning meeting with breakfast and sailing planning.
• 30 min. test in facts like the one we have to pass online. Joint review after testing.
• Sailing to destination 5.
• Review of sailing plans and delivery of the exam assignment, which you must complete and bring to your exam.
• The day ends with a joint dinner and fun with sundowners.

Friday

• Morning meeting with sailing planning.
• Return sailing to Antibes.
• Online exam at the Danish Sailing Union. It consists of a 30-minute test, where you must answer 43 questions and have no more than 8 mistakes.
• The day ends with a joint dinner and fun with sundowners.

Saturday

• Morning meeting with breakfast and question time, as well as joint reflection and feedback over the week.
• Packing of ship and cleaning of own cabin and toilet for those going home on Saturday.

On the very first day we meet, we agree a time for a theoretical and practical test in DK. Within 14 days, you must set aside a day where the morning will be spent training on the examination ship in Nivå harbour, and the afternoon goes to the theoretical and practical test.