Ombord på Skuld VIII lever, lærer og bor vi sammen i et fællesskab som en besætning. Vi vil leve tæt ombord – og det har charme! Skipper styrer naturligvis showet med henblik på sejlads og sikkerhed, men vi kan alle gøre vores ombord for, at vi har et dejligt, positivt fællesskab ombord. Ligesom i et hyggeligt bofællesskab, vil vi indgå i nogle madhold, og have hyggelige fællesspisninger i løbet af ugen. Alle elever er også velkommen til at medbringe spil, quizzer eller anden underholdning, som der kan hygges med over en kop te eller kold øl. Med det sagt, er der masser af plads til, at man kan sysle med sin egen podcast eller lydbog, eller trække sig og tage en slapper i sin kahyt.

Der er nogle simple regler ombord, for at sikre alles velvære og sikkerhed.


1. Skipper er lydhør, men bestemmer. Det fungerer bedst for alle, og på tværs af alle slags situationer.
2. Alle deltager i de fælles opgaver, såsom sejlads, madlavning, oprydning, rengøring etc.
3. Vi passer på hinanden, så vi alle kommer sikkert ud og hjem.
4. Der må ikke ryges, tages stoffer eller indtages overdrevne alkoholmængder ombord.
5. Alle ombord bør have en dækkende sundheds- og ulykkesforsikring.
6. Alle ombord er indstillet på at tage del i undervisning og eventuelle forberedelser hertil hjemmefra. Det gør læringsprocessen sjovere for alle!.
7. Alle ombord er indstillet på at indgå i et socialt fællesskab, hvor vi lever tæt, holder en god tone, og rummer hinandens forskelligheder.
On board Skuld VIII we live, learn and live together in a community as a crew. We will live close aboard - and it has charm! Skipper of course runs the show for sailing and safety, but we can all do our part on board because, that we have a nice, positive community on board. Just like in a cozy living community, we will be part of some food teams and have cozy communal meals during the week. All students are also welcome to bring games, quizzes or other entertainment that can be enjoyed over a cup of tea or cold beer. With that said, there is plenty of space for you to tinker with your own podcast or audiobook, or retire and relax in your cabin.

There are some simple rules on board to ensure everyone's well-being and safety.


1. Skipper is responsive but decisive. It works best for everyone, and across all kinds of situations.
2. Everyone participates in the common tasks, such as sailing, cooking, tidying up, cleaning etc.
3. We look after each other so that we all get out and home safely.
4. You may not smoke, take drugs or consume excessive amounts of alcohol on board.
5. Everyone on board should have comprehensive health and accident insurance.
6. Everyone on board is prepared to take part in teaching and any preparations for this from home. It makes the learning process more fun for everyone!.
7. Everyone on board is prepared to be part of a social community where we live closely, keep a good tone, and accommodate each other's differences.