Ombord på Skuld VIII lever, lærer og bor vi sammen i et fællesskab som en besætning. Vi vil leve tæt ombord – og det har charme! Skipper styrer naturligvis showet med henblik på sejlads og sikkerhed, men vi kan alle gøre vores ombord for, at vi har et dejligt, positivt fællesskab ombord. Ligesom i et hyggeligt bofællesskab, vil vi indgå i nogle madhold, og have hyggelige fællesspisninger i løbet af ugen. Alle elever er også velkommen til at medbringe spil, quizzer eller anden underholdning, som der kan hygges med over en kop te eller kold øl. Hos Sail2Learn er en del af visionen nemlig ikke bare at bestå eksamen, men også at have en hyggelig og kollektiv uge ombord på skibet, som også giver indblik i livet ombord på en båd. For at få puslespillet til at gå op, inddeler en besætning sig typisk i ansvarlige mad- og handlehold, og har hyggelige fællesspisninger. Det gør vi også på Skuld VII! Når eleverne kommer ombord modtager de en sikkerhedsbriefing og vi taler om, hvilke drømmedestinationer de har for ugens sejlads. Her inddeler vi os også i madhold. Madholdet står for at sikre sig at der er handlet til mad til deres pågældende aftener, og står også for deres egen opvask herefter. Det kan kræve lidt planlægning, eksempelvis hvis man skal ud og lægge for anker, da man så skal have handlet til flere dage. Det er derfor, det er smart at strukturere nogle hold, som får ansvaret! Det har hidtil fungeret godt, og som vist på billederne, har det givet anledninger til både hyggelige stunder blandt mad-makkerparret, men også fantastiske fællesspisninger på skibet! Når man bor på et skib, lever man som sagt tæt. Det er en del af oplevelsen! Sail2Learn målsætter at der er et hyggeligt socialt liv ombord. Her er efterhånden traditioner med gin-tonic sun-downers efter undervisning, morgengåture til bageren og fællesspisninger om aftenen. Med det sagt, bringer bølgeskvulp og vind i sejlene altså anledning til refleksion! Derfor skal og er der plads til, at man kan sætte sig alene og sysle. Om det er lydbog, strikkepind eller at gå en tur alene i byen. Vi opfordrer ligefrem til, at man tager sig sine alenestunder til blot at nyde sejlerlivet og alt hvad det indebærer af ro og tænketid. Ombord med Sail2Learn kan man altså finde sin egen balance – har man lyst til at være social hele tiden, skal man hygge sig med det, men har man brug for at trække sig, er der også masser af plads til det!Hvordan fungerer undervisningen egentlig på sådan en uge ombord? Sail2Learns vision er, at duelighedsbeviset og yachtskippereksamen ikke bare skal være udenadslære, men også en VIRKELIG oplevelse af livet ombord i en sejlerbesætning, havmiljøet og vind og vejr. Derfor samler Sail2Learn teori og praksis ombord på Skuld VII. Her er altså indlagt både det obligatorise teoripensum, såsom vigeregler, bøjer og lyssignaler. Til det har skipper Steen videreudviklet pensum en smule, eksempelvis med brætspil, hvor man øver bøjerne! Det er altså lidt sjovere at spille i solen i Sydfrankrig, end at sidde på aftenskole i en dansk sejlklub ;-). Derudover er der den praktiske undervisning. Her sejler vi ud langs rivieraen og øver mand-over-bord manøvre, kigger på bøjerne og lanternerne, øver havnemanøvrer og skiftes til at agere skipper under Steens supervision. Det giver en dynamisk learning-by-doing form, hvor eleverne får en bedre forståelse for den praktiske relevans, det teoretiske materiale har. Det er måske derfor, beståelsesprocenten på duelighedskurset indtil videre er 100% hos Sail2Learn.

REGLER OMBORD

Der er nogle simple regler ombord, for at sikre alles velvære og sikkerhed.
1. Skipper er lydhør, men bestemmer. Det fungerer bedst for alle, og på tværs af alle slags situationer.
2. Alle deltager i de fælles opgaver, såsom sejlads, madlavning, oprydning, rengøring etc.
3. Vi passer på hinanden, så vi alle kommer sikkert ud og hjem.
4. Der må ikke ryges, tages stoffer eller indtages overdrevne alkoholmængder ombord.
5. Alle ombord bør have en dækkende sundheds- og ulykkesforsikring.
6. Alle ombord er indstillet på at tage del i undervisning og eventuelle forberedelser hertil hjemmefra. Det gør læringsprocessen sjovere for alle!.
7. Alle ombord er indstillet på at indgå i et socialt fællesskab, hvor vi lever tæt, holder en god tone, og rummer hinandens forskelligheder.
On board Skuld VIII we live, learn and live together in a community as a crew. We want to live close on board – and it has charm! Skipper steers of course the show with a view to sailing and safety, but we can all do our part on board so that we have a nice, positive community on board. Just like in a cozy living community, we will be part of some food groups and have cozy meals together during the week. All students are also welcome to bring games, quizzes or other entertainment that can be enjoyed over a cup of tea or cold beer. At Sail2Learn, part of the vision is not just to pass the exam, but also to have a pleasant and collective week on board the ship, which also gives an insight into life on board a boat. To make the puzzle work, a crew typically divides into responsible food and shopping teams, and have cozy communal meals. We also do that at Skuld VII! When the students come on board, they receive a safety briefing and we talk about, which dream destinations they have for the week's sailing. Here we also divide ourselves into food teams. The food team is responsible for making sure that food has been purchased for their respective evenings, and are also responsible for their own washing up afterwards. It may require a bit of planning, for example if you have to go out and drop anchor, as you then need to have shopped for several days. That's why it's smart to structure some teams who get the responsibility! It has worked well so far, and as shown in the pictures, it has given rise to boats pleasant moments among the food-partner couple, but also fantastic shared meals on the ship! When you live on a ship, as they say, you live close. It's part of the experience! Sail2Learn aims for a pleasant social life on board. There are now traditions here with gin and tonic sun-downers after classes, morning walks to the bakery and communal meals in the evening. With that said, brings the splash of waves and wind in the sails thus cause for reflection! Therefore, there must and is room for you to sit down alone and work. Whether it's an audiobook, knitting needles or going for a walk alone in the city. We even encourage you to take your time alone to simply enjoy the sailing life and all that it entails of peace and time to think. So on board with Sail2Learn you can find your own balance – if you want to be social all the time, you have to have fun deal with it, but if you need to withdraw, there is also plenty of room for that! How does the teaching actually work during such a week on board? There are now traditions here with gin and tonic sun-downers after classes, morning walks to the bakery and communal meals in the evening. With that said, brings the splash of waves and wind in the sails thus cause for reflection! Therefore, there must and is room for you to sit down alone and work. Whether it's an audiobook, knitting needles or going for a walk alone in the city. We even encourage you to take your time alone to simply enjoy the sailing life and all that it entails of peace and time to think. So on board with Sail2Learn you can find your own balance – if you want to be social all the time, you have to have fun deal with it, but if you need to withdraw, there is also plenty of room for that! How does the teaching actually work during such a week on board? Sail2Learn's vision is that the proficiency certificate and yacht skipper's exam should not just be rote learning, but also a REAL experience of life on board a sailing crew, the marine environment and wind and weather. That's why Sail2Learn brings together theory and practice on board Skuld VII. Here, therefore, both the compulsory tax is included There are now traditions here with gin and tonic sun-downers after classes, morning walks to the bakery and communal meals in the evening. With that said, brings the splash of waves and wind in the sails thus cause for reflection! Therefore, there must and is room for you to sit down alone and work. Whether it's an audiobook, knitting needles or going for a walk alone in the city. We even encourage you to take your time alone to simply enjoy the sailing life and all that it entails of peace and time to think. So on board with Sail2Learn you can find your own balance – if you want to be social all the time, you have to have fun deal with it, but if you need to withdraw, there is also plenty of room for that! How does the teaching actually work during such a week on board? Sail2Learn's vision is that the proficiency certificate and yacht skipper's exam should not just be rote learning, but also a REAL experience of life on board a sailing crew, the marine environment and wind and weather. That's why Sail2Learn brings together theory and practice on board Skuld VII. Here, therefore, both the compulsory tax is included theory syllabus, such as yield rules, buoys and light signals. For that, skipper Steen has further developed the curriculum a bit, for example with board games, where you practice the buoys! So it's a bit more fun to play in the sun in the south of France than to sit at evening school in a Danish sailing club ;-). In addition, there is the practical teaching. Here we sail out along the Riviera and practice man-overboard manoeuvres, look at the buoys and lanterns, practices harbor maneuvers and takes turns acting as skipper under Steen's supervision. It provides a dynamic learning-by-doing form where students get a better understanding of the practical relevance of the theoretical material. This is perhaps why the proficiency course pass rate so far is 100% at Sail2Learn.

RULES ON BOARD

There are some simple rules on board to ensure everyone's well-being and safety.
1. Skipper is responsive but decisive. It works best for everyone, and across all kinds of situations.
2. Everyone participates in the common tasks, such as sailing, cooking, tidying up, cleaning etc.
3. We look after each other so that we all get out and home safely.
4. You may not smoke, take drugs or consume excessive amounts of alcohol on board.
5. Everyone on board should have comprehensive health and accident insurance.
6. Everyone on board is prepared to take part in teaching and any preparations for this from home. It makes the learning process more fun for everyone!.
7. Everyone on board is prepared to be part of a social community where we live closely, keep a good tone, and accommodate each other's differences.